BIP

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

( tekst jednolity na dzień 03.09.2015r.)

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawiający Ryszard Zelinka i Jan Bronś oświadczają, że w imieniu Gminy Miejskiej w Oleśnicy zawiązują Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

§ 2.

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Oleśnica.

§ 3.

Firma Spółki brzmi: „ Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.”

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto Oleśnica.

§ 5.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze  zmianami ).

§ 6.

 1. Spółka działa na obszarze miasta Oleśnicy i na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Zasięg terytorialny świadczenia usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i placów (będący realizacją zadania własnego gminy Miasto Oleśnica) będzie realizowany na terenie gminy macierzystej – Miasta Oleśnica.
 3. Gmina Miasto Oleśnica posiada 100 (sto) procent udziałów w spółce i zachowuje ten udział przez cały okres trwania zobowiązania do świadczenia usług publicznych.
 4. Gmina Miasto Oleśnica ma decydujący wpływ na decyzje podejmowane przez spółkę w zakresie prowadzonej przez nią działalności o charakterze użyteczności publicznej zleconej przez gminę.

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI

§ 7.

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: eksploatacja, konserwacja i odpłatne świadczenie usług komunalnych w zakresie zadań własnych gminy Miasto Oleśnica, w tym:

a/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

b/ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;

c/ oczyszczania ulic i placów;

d/ gospodarowania odpadami, w tym: odbierania, transportu i wywozu odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, urządzeń sanitarnych i wysypisk, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów;

e/ zaopatrzenia w energię cieplną;

f/ zarządu cmentarzy komunalnych;

g/ działalności pomocniczej na rzecz usług podstawowych;

h/ robót remontowo – budowlanych;

i/ zagospodarowanie i obrót odpadami metalowymi i niemetalowymi oraz złomem.

2. Celem działalności spółki komunalnej jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (gminy Miasto Oleśnica), w tym między innymi związanych  z gospodarowaniem odpadami,  w  tym: odbieraniem, transportem i wywozem odpadów, selektywną zbiórką odpadów, urządzeniami sanitarnymi i wysypiskami, unieszkodliwianiem i przetwarzaniem odpadów  oraz  z  oczyszczaniem ulic i placów  poprzez świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej.

 III.  KAPITAŁ  SPÓŁKI

§ 8.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.082.000,00 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i  dzieli się na 29.082,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt  dwa) udziałów, równych i niepodzielnych,  o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
 2. Udziały są niepodzielne, a wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 3. Udziały mogą być pokrywane również w formie niepieniężnej (aport).
 4. Jedyny wspólnik – Miasto Oleśnica obejmuje wszystkie udziały, spośród których udziały o łącznej wartości 46.800 (czterdzieści sześć tysięcy osiemset) złotych pokryte zostały gotówką, udziały o łącznej wartości 74.800 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych pokryte zostały aportem w postaci maszyny Kompaktor wibracyjny z osprzętem spycharkowym VV 112, a pozostałe udziały o łącznej wartości 28.398.400,00 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych pokryte zostały aportami w postaci:

1) wierzytelności przysługującej Miastu Oleśnicy w stosunku do „Miejskiej Gospodarki Komunalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnicy w łącznej wysokości 19.512.101,95 (dziewiętnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy sto jeden 95/100) złotych, na którą składa się:

a) wierzytelność w kwocie 3.110.177 (trzy miliony sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) złotych, powstała z tytułu odpłatnego nabycia budynków i budowli, na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Miejskiego Oleśnicy z 9 października 1998 roku numer GR.II 7224/40/98, zabezpieczona hipoteką przymusową w tej samej wysokości wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 52162,
b) wierzytelność w kwocie 15.810.080 (piętnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) złotych, powstała z tytułu odpłatnego nabycia budynków, budowli i urządzeń na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Miejskiego Oleśnicy z 9 października 1998 roku numer GR.II 7224/46/98, zabezpieczona hipoteką przymusową w tej samej wysokości wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 48942,
c) wierzytelność w kwocie 591.844,95 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery 95/100) złotych, powstała z tytułu odpłatnego nabycia budynków i budowli, na podstawie ostatecznej decyzji Zarządu Miejskiego Oleśnicy z 9 października 1998 roku numer GR.II.7224/43/98, zabezpieczona hipoteką przymusową w kwocie 596.354 złotych wpisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 47977,

2) młynka – urządzenia do przetwarzania surowców wtórnych, sztucznych Typ T 4, bez odpylania, numer 1663, rok produkcji 1999, producent ZWM „Trymet” o wartości 14.518 (czternaście tysięcy pięćset osiemnaście) złotych,
3) kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i przykanalików sanitarnych o łącznej wartości 1.072.380,05 (jednego miliona siedemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu 5/100) złotych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik numer 1 do aktu,
4) sieci centralnego ogrzewania i ciepłowniczej niskich i wysokich parametrów, o łącznej wartości 155.200 (stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu ) złotych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik numer 2 do aktu,
5) urządzeń kotłowni gazowych o łącznej wartości 30.800 (trzydziestu tysięcy ośmiuset ) złotych, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik numer 3 do aktu,
6) nieruchomości – wysypiska śmieci, o łącznej wartości 663.400 (sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy czterystu) złotych, składającego się z działek numer:

a) działki numer 74/1 (siedemdziesiąt cztery przez jeden) o powierzchni 3,4152 ha (trzech hektarów czterdziestu jeden arów pięćdziesięciu dwóch metrów kwadratowych ) położonej we wsi Smolna gmina Oleśnica, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 39535, w której jako właściciel wpisane jest Miasto Oleśnica, działy III i IV tej księgi wolne są od wpisów,
b) działki numer 81/4 (osiemdziesiąt jeden przez cztery) o powierzchni 3,38 ha (trzech hektarów trzydziestu ośmiu arów) położonej we wsi Smolna gmina Oleśnica, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 40366, w której jako właściciel wpisane jest Miasto Oleśnica, działy III i IV tej księgi wolne są od wpisów,

7) sieci ciepłowniczej niskich parametrów o średnicy 2×50/110 o długości  48 metrów, wykonanej w technologii preizolowanej, zlokalizowanej w Oleśnicy przy ulicach: Rynek 53 i Sejmowa 14 o łącznej wartości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
8) nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ulicy Wojska Polskiego 59a stanowiącej działkę numer 12/4 (dwanaście przez cztery) AM-11 o powierzchni 739 (siedmiuset trzydziestu dziewięciu) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oleśnicy Kw nr 51115, w której jako właściciel wpisane jest Miasto Oleśnica, działy III i IV tej księgi wolne są  od wpisów – o wartości 46.000  (czterdziestu sześciu tysięcy ) złotych,
9) nieruchomości  położonej  w  Oleśnicy  stanowiącej  działkę  numer  14/4 (czternaście przez  cztery)  AM-37  o  powierzchni  6.536  (sześciu  tysięcy  pięciuset  trzydziestu  sześciu)  metrów  kwadratowych,  dla  której  nie  założono  księgi  wieczystej  –  o  wartości  280.000  (dwieście  osiemdziesiąt  tysięcy)  złotych,
10) szczegółowo wymienionych poniżej sieci wodociągowych, przyłączy wodociągowych, przyłączy sanitarnych, kanalizacji sanitarnych, przepompowni   ścieków  o  łącznej wartości 6.604.000,00 (sześć milionów sześćset cztery tysiące) złotych:

 

 

 

Nazwa Środka Trwałego
 

Lokalizacja

Rok budowy

Nr ewidencyjny UM

Rodzaj-średnica

Liczba jednostek

Nazwa jednostki miary

Wartość rynkowa ŚT “WR  w
zł.

2

3

4

5

6

7

8

9

Sieć wodociągowa

ul. Żwirki i Wigury,
Balonowa, Szybowcowa, Spadochronowa

2006

319/2

sieć wodociągowa D =  110 PEHD

1 114,00

m

140 000,00

2006

sieć wodociągowa D =  90 PEHD

20,00

m

2006

sieć wodociągowa D =  50 PEHD

26,00

m

Przyłącza wodociągowe

ul. Żwirki i Wigury,
Balonowa, Szybowcowa, Spadochronowa

2006

319/2

przyłącza wodociągowe D
=  32 PEHD

313,40

m (61 szt.)

43 000,00

Kanalizacja sanitarna

osiedle Ludwikowska –
Łukanowska – Stawowa, ul. RZEPAKOWA

2006

320/1

 kamionkowa kanalizacja sanitarna D =  200

453,25

m

174 000,00

Przyłącza sanitarne

osiedle Ludwikowska –
Łukanowska – Stawowa, ul. RZEPAKOWA

2006

320/1

kamionkowe przyłącza
sanitarne D =  150

281,95

m (35 szt.)

54 000,00

Sieć wodociągowa

osiedle Ludwikowska –
Łukanowska – Stawowa, ul. RZEPAKOWA

2006

320/1

sieć wodociągowa D =  110 PE

505,22

m

61 000,00

2006

hydrant

2

szt.

Przyłącza wodociągowe

osiedle Ludwikowska –
Łukanowska – Stawowa, ul. RZEPAKOWA

2006

320/1

przyłącza wodociągowe  D =
32 PE

293,07

m (35 szt.)

41 000,00

Sieć wodociągowa

Rataje – Północ: Owocowa,
Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Agrestowa, Jarzynowa, Porzeczkowa,

2005

322/2

sieć wodociągowa D =  110 PE

1 997,00

m

176 000,00

2005

sieć wodociągowa D =  90 PEHD

21,00

m

2005

hydrant

14,00

szt.

2005

Studnia odwadniająca

4,00

szt.

Przyłącza wodociągowe

Rataje – Północ: Owocowa,
Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Agrestowa, Jarzynowa, Porzeczkowa,

2005

322/2

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

308,90

m (52 szt.)

30 000,00

Kanalizacja sanitarna

Wiejska, Cicha

2007

1620/2007

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

482,60

m

367 000,00

2007

kanalizacja sanitarna PVC D
=  200

24,00

m

2007

kanalizacja sanitarna PE – 2
odcinki,  D =  200 (w przeciskach z rur stalowych d = 324)

28,00

m

2007

studnie D =  1200/1000

24

szt.

2007

studzienka inspekcyjna Wavin 300

2

szt.

Przyłącza sanitarne

Wiejska, Cicha

2007

1620/2007

kamionkowe przykanaliki
sanitarne D =  150

56,20

m (13szt)

39 000,00

2007

przykanaliki sanitarne
PE  D =
200 (w przeciskach z rur stalowych d = 324)

23,30

m (2szt)

2007

przykanaliki sanitarne PVC D
=  160

3,00

m (2szt)

2007

studzienka inspekcyjna Wavin 300

2

szt.

Sieć wodociągowa

Demokratów

2007

1627/2007

sieć wodociągowa D =  110 PE

145,00

m

35 000,00

2007

zasuwy odcinające

5

szt.

2007

hydrant

2

szt.

Przyłącze wodociągowe

Demokratów

2007

1627/2007

przyłącze wodociągowe D
=  32 PE

15,89

m

3 000,00

Kanalizacja sanitarna

Żwirki i Wigury

2007

1732/2007

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

47,26

m

43 000,00

2007

studnie rewizyjna D =  1200

6

szt.

Przyłącza sanitarne

Żwirki i Wigury

2007

1732/2007

kamionkowe przyłącza
sanitarne D =  150

41,09

m (7 szt.)

11 000,00

Kanalizacja sanitarna

Łasaka, Stamma, Deyny,
Czecha, Psujka, Kusocińskiego

2008

2247/2008

kamionkowy kolektor
sanitarny D =  200

1 190,00

m

865 000,00

2008

2247/2008

kolektor sanitarny tłoczny D
=  75 PE

196,00

m

Przyłącza sanitarne

Łasaka, Stamma, Deyny,
Czecha, Psujka, Kusocińskiego

2008

2247/2008

kamionkowe przykanaliki
sanitarne D =  150

514,00

m (57 szt.)

175 000,00

Przepompownia ścieków

Łasaka, Stamma, Deyny,
Czecha, Psujka, Kusocińskiego

2008

2247/2008

przepompownia ścieków typ
MEPROZET, gł 3,68 m,
2 pompy 65PZM 1,5/SZ-2, moc 1,5kW

1

szt.

40 000,00

2008

2247/2008

przyłącze energetyczne  – linia kablowa YAKXS 4 x 120 mm2

40,00

m

2008

2247/2008

system monitoringu i
sterowania

1

szt.

Kanalizacja sanitarna

Miodowa – Tęczowa – Pogodna
– Błękitna – Południowa

2008

3190/2008

kamionkowy kanał sanitarny D
=  200

1 902,10

m

1 308 000,00

2008

studnie

61

szt.

Przłącza sanitarne

Miodowa – Tęczowa – Pogodna
– Błękitna – Południowa

2008

3190/2008

kamionkowe przyłącza domowe
D =  150

438,80

m (63 szt.)

149 000,00

Kanalizacja sanitarna

Rataje – Północ Owocowa,
Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Agrestowa, Jarzynowa, Porzeczkowa,

2006

3222/2006

kamionkowy kanał sanitarny D
=  200

1 123,55

m

436 000,00

2006

kamionkowy kanał sanitarny D
=  150

23,25

m

2006

Studnia

38,00

szt.

Przyłącza sanitarne

Rataje – Północ Owocowa,
Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Agrestowa, Jarzynowa, Porzeczkowa,

2006

3222/2006

kamionkowe przyłącza do
działek D=150

340,35

m(52 szt.)

65 000,00

Sieć wodociągowa

Łasaka, Stamma, Deyny,
Czecha, Psujka, Kusocińskiego

2006

3225/2006

sieć wodociągowa D =  110 PE

1 435,00

m

184 000,00

2006

sieć wodociągowa D =  90 PE

18,40

m

2006

hydrant

12

szt.

2006

zasuwy liniowe na sieci
głównej

39

szt.

2006

studnie odwadniające

2

szt.

Przyłącza wodociągowe

Łasaka, Stamma, Deyny,
Czecha, Psujka, Kusocińskiego

2006

3225/2006

przyłącza wodociągowa D
=  32 PE

296,00

m (57 szt.)

41 000,00

Kanalizacja sanitarne

Stawowa

2001

6618/01

kanał sanitarny D =  300 rury poliestrowe HOBAS

33,27

m

157 000,00

2001

kamionkowy kanał sanitarny D
=  300

755,56

m

2001

przecisk pod torami
kolejowymi D =  500

27,00

m

Kanalizacja sanitarna

Żwirki i Wigury z sięgaczami
od budynku ul. Lotnicza 15 do zlikwidowanej przepompowni, sięgacz ul.
Przyjaźni

2001

6621/01

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

335,15

m

72 000,00

2001

kolektor tłoczny D =  90 PEHD

199,70

m

2001

studnia D = 1200

14,00

szt.

Przyłącza sanitarne

Żwirki i Wigury z sięgaczami
od budynku ul. Lotnicza 15 do zlikwidowanej przepompowni, sięgacz ul.
Przyjaźni

2001

6621/01

przykanaliki kamionkowe D
=  150

160,00

m (24 szt.)

14 000,00

Przyłącza wodociągowe

Żwirki i Wigury z sięgaczami
od budynku ul. Lotnicza 15 do zlikwidowanej przepompowni, sięgacz ul.
Przyjaźni

2001

6621/01

przyłącza wodociągowe D
=  32 PEHD

181,60

m (24 szt.)

11 000,00

Sieć wodociągowa

Żwirki i Wigury z sięgaczami
od budynku ul. Lotnicza 15 do zlikwidowanej przepompowni, sięgacz ul.
Przyjaźni

2001

6621/01

sieć wodociągowa D =  110 PEHD

495,00

m

30 000,00

2001

hydrant f 80

6,00

szt.

2001

zasuwy sieciowe

6,00

szt.

Sieć wodociągowa

Żytnia

2001

6627/01

sieć wodociągowa D =  160 PEHD

713,00

m

59 000,00

2001

6627/01

zasuwy odcinające

28,00

szt.

2001

6627/01

hydranty

7,00

szt

Kanalizacja sanitarna

Małopolna

2001

0001

kamionkowa sieć sanitarna D
=  250

116,00

m

107 000,00

2001

kamionkowa sieć sanitarna D
=  200

233,00

m

2001

studnie rewizyjne D=1200

12,00

szt

Przyłacza sanitarne

Małopolna

2001

0001

kamionkowe przyłącza
sanitarne D =  150

131,15

m (25 szt)

11 000,00

Sieć wodociągowa

Małopolna

2001

0001

sieć wodociągowa D =  160 PEHD

129,90

m

13 000,00

2001

sieć wodociągowa D =  110 PEHD

191,85

m

2001

sieć wodociągowa D =  90 PEHD

49,56

m

2001

sieć wodociągowa D =  63 PEHD

43,10

m

2001

hydrant

4,00

szt

Przyłącza wodociągowe

Małopolna

2001

0001

przyłącza D =  32 PE

52,54

m (24 szt)

5 000,00

2001

przyłącze D=50 PE

5,40

m (1szt)

Kanalizacja sanitarna

Bożka

2000

000114

kolektor sanitarny D =  600 BETRAS

118,50

m

49 000,00

2000

kanalizacja sanitarna PVC
D=200

12,40

m

2000

studnie rewizyjne D=1200

4,00

szt

Sieć wodociągowa

Nowowiejska

1999

000153

sieć wodociągowa D =  110 PE

172,50

m

7 000,00

1999

hydrant

1,00

szt.

Kanalizacja sanitarna

Wielkopolna

1999

000158

kanalizacja sanitarna D
=  300 PCV;  od studni S 18 do studni S 24

187,00

m

30 000,00

Przyłącza sanitarne

Wielkopolna

1999

000158

przykanaliki sanitarne PVC D
=  160

54,00

m (7szt)

7 000,00

Kanalizacja sanitarna

Pułaskiego, Wielkopolna
Łasaka Sidły

2000

000197

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

740,00

m

101 000,00

Przyłącza sanitarne

Pułaskiego, Wielkopolna
Łasaka Sidły

2000

000197

kamionkowe przykanaliki
sanitarne D =  150

177,00

m (39 szt.)

12 000,00

Sieć wodociągowa

Pułaskiego, Wielkopolna
Łasaka Sidły

2000

000197

sieć wodociągowa D =  200 PE

97,00

m

24 000,00

2000

sieć wodociągowa D =  110 PE

236,00

m

2000

sieć wodociągowa D =  65 PE

14,00

m

Przyłącza wodociągowe

Pułaskiego, Wielkopolna
Łasaka Sidły

2000

000197

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

94,00

m (13 szt.)

5 000,00

Kanalizacja sanitarna

Malinowskiego

2003

6462

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

264,50

m

82 000,00

2003

studnia

12,00

szt.

Przyłącza sanitarne

Malinowskiego

2003

6462

kamionkowe przyłącza
sanitarne D =  150

41,40

m (9 szt.)

5 000,00

Sieć wodociągowa

Malinowskiego

2003

6462

sieć wodociągowa D =  110 PE

244,00

m

23 000,00

2003

hydrant

2,00

szt.

2003

przyłącza hydrantów D =  90 PE

13,70

m

Przyłącza wodociągowe

Malinowskiego

2003

6462

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

33,00

m (6 szt.)

3 000,00

Kanalizacja sanitarna

Jęczmienna, Owsiana

2003

6536

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

892,00

m

219 000,00

Kanalizacja sanitarna

Jęczmienna, Owsiana

2003

6536

kamionkowe przyłącza
sanitarne D =  150

606,00

m (77 szt.)

74 000,00

Sieć wodociągowa

Cicha

2003

6546

sieć wodociągowa D =  110 PE

154,50

m

20 000,00

2003

sieć wodociągowa D =  63 PE

50,50

m

2003

hydranty

2,00

szt

2003

zasuwy

2,00

szt

Przyłacza wodociągowe

Cicha

2003

6546

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

9,00

m (7szt)

1 000,00

Sieć wodociągowa

Jęczmienna, Owsiana

2003

6547

sieć wodociągowa D =  110 PE

688,00

m

55 000,00

2003

sieć wodociągowa D =  80 PE

5,00

m

2003

sieć wodociągowa D =  50 PE

21,00

m

Przyłącza wodociągowe

Jęczmienna, Owsiana

2003

6547

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

485,00

m (74 szt.)

43 000,00

Kanalizacja sanitarna

Wielkopolna

2003

6557

kolektor sanitarny D =  200

878,00

m

216 000,00

Przyłącza sanitarne

Wielkopolna

2003

6557

przykanaliki sanitarne D
=  150

34,30

m (11 szt)

5 000,00

Sieć wodociągowa

Wielkopolna

2003

6557

sieć wodociągowa D =  200 PE

682,00

m

100 000,00

2003

sieć wodociągowa D =  110 PE

295,00

m

2003

przyłącza hydrantów D =  80 PE

22,00

m

2003

hydrant

10,00

szt.

Przyłącza wodociągowe

Wielkopolna

2003

6557

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

83,00

m (20szt)

8 000,00

Kanalizacja sanitarna

Żytnia

2002

6640

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  300

517,00

m

171 000,00

2002

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

237,00

m

Przyłącza sanitarne

Żytnia

2002

6640

kamionkowe przykanaliki
sanitarna D =  150

270,00

m (25 szt.)

28 000,00

Sieć wodociągowa

Łukanowska – Stawowa, Owsiana – część południowa,

2002

6642

sieć wodociągowa D =  110 PE

288,00

m

18 000,00

Przyłącza wodociągowe

Łukanowska – Stawowa, Owsiana – część południowa,

2002

6642

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

259,00

m (23 szt.)

19 000,00

Kanalizacja sanitarna

Osiedle, Stawowa do
przepompowni

2002

6644

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  300

31,00

m

166 000,00

2002

Kamionkowa kanalizacja
sanitarna D= 200

754,00

m

2002

kanał tłoczny D = 90 PE

24,00

m

Przyłącza sanitarne

Osiedle, Stawowa do
przepompowni

2002

6647

kamionkowe przykanaliki
sanitarna D =  200

115,00

m (10 szt.)

40 000,00

2002

kamionkowe przykanaliki
sanitarna D =  150

152,00

m (25 szt.)

Przepompownia nr 1

Osiedle, ul. Stawowa

2002

6649

przepompownia ścieków nr 1
typ Meprozet gł 5,7 m,
2 pompy 50 P2M 1,9/RZ moc 1,9 kW

1,00

szt.

14 000,00

Kanalizacja sanitarna

Powietrzna

2002

6644

kamionkowa kanalizacja
sanitarna D =  200

283,00

m

73 000,00

2002

studnia D = 1200

12,00

szt.

Przyłącza sanitarne

Powietrzna

2002

6644

kamionkowe przykanaliki
sanitarne D =  150

33,40

m (8 szt.)

4 000,00

Sieć wodociągowa

Powietrzna

2002

6644

sieć wodociągowa D =  110 PE

275,00

m

21 000,00

2002

przyłącza hydrantów D =  80 PE

3,50

m

2002

hydrant

3,00

szt.

Przyłącza wodociągowe

Powietrzna

2002

6644

przyłącza wodociągowe D
=  32 PE

21,50

m (8 szt.)

2 000,00

Razem urządzenia
infrastruktury technicznej:

 

 

 

 

 

6 604 000,00

 

 

 

 

uchwałą  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  z  19  marca  2013  roku  numer  3/2013  nastąpiło  obniżenie  kapitału  zakładowego Spółki o  kwotę  w  wysokości  109.000,00  (sto dziewięć tysięcy) złotych w  wyniku  umorzenia  109 (sto dziewięciu)  udziałów  i  uchwałą  Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Wspólników  z  31  października  2014  roku numer  15/2014  nastąpiło  obniżenie  kapitału  zakładowego Spółki o  kwotę  w  wysokości  86.000,00  (osiemdziesiąt  sześć  tysięcy)  złotych  w  wyniku  umorzenia  86  (osiemdziesięciu  sześciu)  udziałów,
11) nieruchomości  położonej  w  Spalicach,  gmina  Oleśnica,  składającej  się  z  działek  numer  263/2  (dwieście  sześćdziesiąt  trzy  przez  dwa), 263/5 (dwieście  sześćdziesiąt  trzy  przez  pięć)  i  263/7  (dwieście  sześćdziesiąt  trzy  przez  siedem)  o  łącznej  powierzchni  4,4710 ha (cztery  hektary  czterdzieści  siedem  arów  dziesięć  metrów  kwadratowych), objętej  księgą  wieczystą  Sądu  Rejonowego  w  Oleśnicy  Kw  nr  WR1E/00049379/6 – o  wartości  757.000,00  (siedemset  pięćdziesiąt  siedem  tysięcy)  złotych.

 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 3/4 głosów, w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 4/5 kapitału zakładowego.

 IV.  OBEJMOWANIE, NABYWANIE,  ZBYWANIE  I  UMARZANIE UDZIAŁÓW

§ 9.

 1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie i oddanie w zastaw wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem  ust.  5.
 2. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o samorządzie gminnym oraz  o  komercjalizacji i prywatyzacji.
 3. Do zbycia  udziałów  stosuje  się,  z  zastrzeżeniem    4,  przepisy  działu  IV  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  1996r.  o  komercjalizacji  i  prywatyzacji ( Dz. U. z 2002r.,  Nr  171,  poz. 1397,  ze  zmianami ).
 4. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 3, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec Spółki Burmistrz Oleśnicy.
 5. Zbycie udziałów  może  nastąpić  dopiero  po  zakończeniu  okresu  trwania  obowiązku  świadczenia  usług  publicznych,  określonego  w     26a  aktu  założycielskiego  spółki.

§ 9a.

 1. Udziały mogą  być    Umorzenie  udziału  wymaga  uchwały  zgromadzenia  wspólników,  która  powinna  określać  w  szczególności  podstawę  prawną  umorzenia  i  wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  wspólnikowi  za  umorzony  udział.
 2. W razie  umorzenia  wymagającego  obniżenia  kapitału  zakładowego,  umorzenie  następuje  z  chwilą  obniżenia  kapitału  zakładowego.

IVa.  DOPŁATY  WSPÓLNIKÓW

§ 9b.

 1. Wspólnicy są zobowiązani  do  dokonywania  dopłat  jako  formy  finansowania  statutowej  działalności  gospodarczej  w  okresach  rocznych  w  wysokości  do  1/4 (jednej  czwartej)  wartości  nominalnej  udziałów  przez  nich  posiadanych.
 2. Obowiązek wniesienia dopłat,  ich  wysokość  i  terminy,  w  jakich  mają  zostać  wpłacone,  zostaną  określone  uchwałą  Wspólników.
 3. Dopłaty mogą  być  zwracane  równocześnie  wszystkim  Wspólnikom,  jeżeli  nie  są  wymagane  na  pokrycie  straty  wskazanej  w  sprawozdaniu  finansowym.

V.  WŁADZE  SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd Spółki.

 

VI. ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW

§ 10a.

Funkcję  Zgromadzenia  Wspólników  pełni  Burmistrz  Oleśnicy.

§ 11.

 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej, Wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodu zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 2-ch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3
  b) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2

§ 12.

 1. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim Oleśnicy.
 2. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników.
 3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący ¾ (trzy czwarte) części kapitału zakładowego.

§ 13.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty
3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków
4) Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej
5) Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta Oleśnica
6) Zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej
7) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego
8) Tworzenie funduszy celowych
9) Zbycie i nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości
10) Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11) Sprzedaż Spółki lub oddanie Spółki do odpłatnego korzystania z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Miasta Oleśnica
12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
13) Zmiana aktu założycielskiego
14) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej
15) Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika

§ 13 a.

 1. Oprócz spraw wymienionych w § 13, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
 2. Kompetencje wymienione w § 13 ust. 2,7,9,11,13 i 14 Zgromadzenie Wspólników wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki przedłożonej łącznie z opinią Rady Nadzorczej.

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 13 ust. 11 do 14, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów.

§ 15.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedopuszczalne.

VII.  RADA  NADZORCZA

§ 16.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  a) rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji,
  b) śmierci członka Rady Nadzorczej,
  c) odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
  d) ustania stosunku pracy w Spółce, w przypadku członka Rady wybranego przez pracowników Spółki.

§ 17.

 1. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki na zasadach określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej i Ordynacji wyborczej do Rady Nadzorczej.
 2. Ordynację wyborczą, o której mowa w ust. 1, uchwala Rada Nadzorcza.
 3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej – reprezentujących w Spółce Miasto Oleśnicę – powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji lub które na podstawie tych przepisów są z egzaminu zwolnione, i odwołuje Burmistrz Oleśnicy.
 4. Do członków Rady Nadzorczej reprezentujących w Spółce Miasto Oleśnicę stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397, ze zmianami ).

§ 18.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy i im przewodniczy.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołują posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. Tak zwołane posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku.
 4. Dla ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
2) Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
3) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz z przeprowadzonych kontroli
5) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania
6) Powoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia Zarządu
7) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
8) Rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonaniem umowy  Spółki oraz sporów między Zarządem a wspólnikami

VIII.  ZARZĄD  SPÓŁKI

§ 20.

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
 2. Zadania Zarządu wykonuje Prezes Spółki.
 3. Prezesa Spółki powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 21.

Do zadań Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy związane z jej prowadzeniem, nie zastrzeżone na mocy przepisów lub niniejszego aktu do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności:
1) Prowadzenie bieżących spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz
2) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Spółki

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Spółki łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

 

IX.  GOSPODARKA  SPÓŁKI

§ 23.

 1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
 2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalanych planów strategicznych i operatywnych.

§ 24.

Spółka tworzy następujące kapitały:
1) Kapitał zakładowy
2) Kapitał zapasowy

§ 25.

 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 3. Zarząd Spółki w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Zarząd przekłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

§ 26.

 1. Zysk do podziału Spółki może być w szczególności przeznaczony na:
  a) odpisy na kapitał zapasowy
  b) inwestycje
  c) dywidendę dla Wspólników
  d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wypłata dywidendy następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

 

IXa. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI   ORAZ  OCZYSZCZANIA  ULIC  I  PLACÓW 

§ 26a.

Czas trwania obowiązku świadczenia usługi publicznej przez spółkę z zakresu gospodarki odpadami przewiduje się na 10  ( dziesięć )  lat,  tj.  do  dnia  21.12.2022r.

§ 26b.

Czas trwania obowiązku świadczenia usługi publicznej przez spółkę z zakresu  oczyszczania  ulic  i  placów  przewiduje  się  na 30  ( trzydzieści ) lat, tj. do dnia 21.12.2042r.

§ 26c.

Ustalenia zakresu i sposobu wykonywania przez spółkę komunalną zadań własnych Miasta Oleśnica w zakresie gospodarki odpadami oraz oczyszczania ulic i placów zawiera zawarta pomiędzy Miastem Oleśnica i Miejską Gospodarką Komunalną Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowa wykonawcza.

§ 26d.

Spółka określa poziom opłat za każdy rodzaj usługi w zakresie gospodarowania odpadami poprzez opracowanie właściwych stawek (cennika). Szczegółowe wyliczenia każdorazowo prezentuje na bieżąco aktualizowany regulamin zasad korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ulic.

§ 26e.

Obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych oraz warunki korzystania z tych usług reguluje regulamin zasad korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ulic i umowa wykonawcza.

§ 26f.

Wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat, jak również ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat reguluje umowa wykonawcza.

 

X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 27.

 1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa ustanowi inaczej.
 2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Panoramie Oleśnickiej lub innej prasie.
 3. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

§ 28.

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany:
mgr inż. Waldemar Zarębski  –   Prezes – Dyrektor.

§ 29.

Wypisy tego aktu wydawać należy Zarządowi Miasta Oleśnicy i Spółce w dowolnej ilości.

§ 30.

Koszty sporządzenia  tego aktu ponosi Gmina Miejska Oleśnicy.

§ 31.

Pobrano w myśl 9 pkt. 5 rozp. o opł. not.  120 zł (sto dwadzieścia zł).

§ 32.

Poza tym pobrano za pięć sześciostronicowych wypisów tego aktu opłatę notarialną w kwocie 15 zł.

§ 33.

Nie pobrano opłaty skarbowej w myśl 68, ust.3, pkt.1 rozp. Min. Fin. z dnia 2.10.1991 r. Dz.U. Nr 90, poz. 405.

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy stawiających i notariusza.