O NAS

 

HISTORIA I KALENDARIUM WYDARZEŃ MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy

  

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy powstała z dniem 1 marca 1992 roku na podstawie Uchwały Nr XIV/70/91 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 27 maja 1991 roku w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnicy nowych form organizacyjno-prawnych. Inicjatorami jej powstania byli burmistrzowie Ryszard Zelinka i Jan Bronś.

Spółka została zarejestrowana pod Nr Rej. H 2807 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu w dniu 24 stycznia 1992 roku.

Aktualnie od 20 grudnia 2002 roku Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  Nr  KRS  0000144423.

Dzisiejszy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 397 000 zł i w całości jest objęty przez Miasto Oleśnica.

Spółka prowadzi działalność komunalną w zakresie:
– produkcji i dystrybucji ciepła (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa),
– poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
– odprowadzania i oczyszczania ścieków,
– wywozu nieczystości stałych i płynnych,
– oczyszczania ulic i placów,
– segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
– zarządzania cmentarzami komunalnymi.

 

Ważniejsze wydarzenia w historii firmy:

– 1992 r – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego MPGKiM w spółkę komunalną,

– 1993-1998 r – likwidacja lokalnych kotłowni węglowych poprzez przyłączanie obiektów do sieci Centralnej Ciepłowni,

– 1994 r – budowa i uruchomienie nowoczesnego składowiska odpadów w Smolnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska,

– 1997 r – uruchomienie chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,

– 1998 r – uwłaszczenie na majątku Spółki i jej dokapitalizowanie,

– 2001 r – gruntowna modernizacja i automatyzacja zakładu uzdatniania wody przy ul. Dobroszyckiej,

– 2002-2003 r – rozbudowa składowiska odpadów w Smolnej,

– 2003-2009 r – wymiana sprzętu i floty pojazdów specjalistycznych dla Zakładu Oczyszczania Miasta i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

– 2004-2005 r – modernizacja zakładu uzdatniania wody przy ul. Brzozowej,

– 2004-2006 r – rozbudowa oczyszczalni ścieków związana z gospodarką osadową i energetycznym wykorzystaniem biogazu oraz modernizacja bloku biologicznego,

– 2005-2006 r – budowa sieci ciepłowniczej od ul. Lotniczej do ul. Wileńska – Podchorążych – zamknięcie w układ pierścieniowy systemu sieci ciepłowniczej miasta Oleśnicy,

– 2005-2012 r – likwidacja lokalnych kotłowni gazowych poprzez przyłączanie obiektów do sieci centralnej ciepłowni,

– 2005-2010 r- modyfikacja i automatyzacja procesu regulacji produkcji ciepła w centralnej ciepłowni,

– 2006 – uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania na Centralnej Ciepłowni,

– 2006 – rozpoczęcie produkcji ciepłej wody użytkowej z Centralnej Ciepłowni,

– 2007 r – uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowania odpadów w Smolnej,

– 2007 r – zakup kompaktora na składowisko odpadów w Smolnej,

– 2008 r – utworzenie centralnego Biura Obsługi Klienta dla wszystkich działalności MGK Spółka z o.o.,

– 2008-2010 r – zakup i wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy UNISOFT dla wszystkich działalności Spółki,

– 2008-2009 r – budowa i uruchomienie budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego,

– 2008-2011 r – zakup i montaż sita bębnowego oraz budowa i uruchomienie instalacji sortowania odpadów komunalnych na składowisku w Smolnej.

– 2009-2013 r – budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz przyłączanie do systemu ciepłowniczego węzłów w ponad 60 nowych obiektach,

– 2010-2012 r – modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych (oświetlenia, kaplice, aleje, czerpaki wody),

– 2011-2012 r – przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-biurowego w Oczyszczalni Ścieków,

– 2011-2012 r – budowa i uruchomienie instalacji do produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z biogazu pochodzącego z osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków (konsorcjum z DGG Sp. z o.o. Wrocław),

– 2012 r – budowa i uruchomienie instalacji odgazowania składowiska odpadów w Smolnej,

– 2013 r – wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami w Oleśnicy,

– 2013 – 2015 r – budowa i uruchomienie kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych przy Oczyszczalni Ścieków. Zakup i uruchomienie urządzeń specjalistycznych wspomagających procesy kompostowania.

– 2015 r – uzyskanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów w Smolnej. Rekultywacja składowiska.

– 2015-2016 – budowa instalacji do odpylania spalin w celu zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowych z kotłów Centralnej Ciepłowni,

– 2016 – rozbudowa Cmentarza nr 3 przy ul. Wileńskiej i budowa kolumbarium,

– 2016 – budowa budynku administracyjnego z laboratorium Centralnej Ciepłowni.

– od 2016 – wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy, przy pomocy fal radiowych.

 

Na cele rozwojowe Spółka wydatkowała tylko w obecnym stuleciu kwotę 90 milionów złotych, z tego nakłady inwestycyjne na zakup i budowę środków trwałych to kwota 60 miliony złotych, a na remonty utrzymujące infrastrukturę firmy w należytym stanie technicznym ponad 30 milionów złotych.

 

Miejska Gospodarka Komunalna jest postrzegana jako firma nowoczesna o dużej sprawności działania.

Stosowane przez MGK ceny usług należą do bardzo niskich (wywóz nieczystości), niskich (dostawa wody i odprowadzanie ścieków) lub umiarkowanych (ciepło i ciepła woda użytkowa) w relacji do innych firm komunalnych dostarczających media. Jest to efektem wielobranżowej struktury organizacyjnej kierowanej przez jednoosobowy Zarząd i nieliczną administrację wspomaganą zintegrowanym systemem informatycznym.

Wiele procesów produkcji i świadczenia usług została w pełni zautomatyzowana, a pracownicy korzystają z wydajnego, nowoczesnego sprzętu, urządzeń i pojazdów specjalistycznych.

Załoga jest stabilna, kierownicy zakładów to osoby doświadczone o wysokich kwalifikacjach branżowych, a fluktuacja kadry była od początku niewielka.

MGK przez ponad 23 lata istnienia uznana jest jako stabilny pracodawca oraz solidny i wiarygodny partner handlowy dla firm oraz instytucji finansowych.

MGK Spółka z o.o.