Jak przyłączyć obiekt do sieci ciepłowniczej

Zasady przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy

1.Przyłączanie węzłów cieplnych w obiektach do sieci ciepłowniczej regulują następujące przepisy (stan prawny na 31.12.2011r):

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
  poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
  poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3,poz.11,
  Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
  (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

2.Informacja ogólna dotycząca zasad przyłączania do sieci ciepłowniczej Miejskiej
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy.

W celu umożliwienia dostawy ciepła do obiektu niezbędne jest wybudowanie przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji odbiorczej w tym obiekcie.
Średnica przyłącza oraz wielkość węzła jest uzależniona od zapotrzebowania na moc cieplną projektowanego obiektu, długość przyłącza jest uzależniona od lokalizacji węzła w obiekcie w stosunku do sieci ciepłowniczej.
Jeżeli warunki techniczne (głównie odległość od sieci ciepłowniczych) umożliwiają przyłączenie, M.G.K. określa warunki i przedstawia w projekcie umowy zasady realizacji prac i finansowania przyłączenia.
Po podpisaniu umowy następuje rozpoczęcie prac związanych z przyłączeniem w zakresie i terminach określonych w umowie dla stron.

Przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej „krok po kroku”

Krok 1 – sprawdzenie czy istnieją warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Podmioty zainteresowane przyłączeniem obiektów do sieci ciepłowniczej mogą kontaktować się w tej sprawie z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Cieplnej ul. Ciepła 2 , 56-400 Oleśnica tel. 663743518, faks 717160893 lub wypełnić i przesłać mailowo Wniosek o wydanie informacji o możliwości dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej na adres tstopka@mgk.olesnica.pl
Zostanie udzielona Państwu bezpłatna pełna informacja na temat zasad i warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej M.G.K. Sp. z o.o. w Oleśnicy, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz zostaną poinformowani Państwo na temat dalszej procedury postępowania.

Krok 2 – złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wypełnia Wniosek określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i składa w Biurze Obsługi Klienta Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica.

Krok 3 – warunki przyłączenia

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku M.G.K. określi warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej i prześle Odbiorcy wraz z projektem umowy o przyłączenie projekt umowy o przyłączenie, w której określone zostaną obowiązki stron, zasady finansowania inwestycji, oraz wielkość opłaty za przyłączenie (zobacz stawki opłat Taryfa dla ciepła)
Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

Krok 4 – podpisanie umowy o przyłączenie, rozpoczęcie prac i podpisanie umowy sprzedaży ciepła.

Po podpisaniu umowy o przyłączenie przez strony można rozpocząć prace które wykonywane są w zakresie i zgodnie z harmonogramem określonym dla stron
w umowie.
Na zakończenie robót sporządzony zostaje protokół odbioru końcowego który stanowi dla M.G.K. podstawę do pobrania opłaty za przyłączenie, a dla drugiej strony zawarcia umowy sprzedaży ciepła.

MGK Spółka z o.o.