Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Cenniki:
Cennik przyjęcia odpadów na PSZOK-u w Oleśnicy z terenów zamieszkałych (od dnia 01.06.2020r)
Cennik przyjęcia odpadów na PSZOK-u w Oleśnicy z terenów niezamieszkałych (od dnia 01.06.2020r)
Cennik świadczenia usług z terenu miasta Oleśnica (od dnia  01.03.2020r)
Cennik świadczenia usług z terenu poza miastem Oleśnica (od dnia 01.03.2020r)
Cennik świadczonych usług dla kontenerów (od dnia 09.03.2020r)
Wywóz odpadów gruzu z worka Big-Bag (od dnia 01.01.2019r)

Harmonogramy:
Harmonogram odbioru odpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej w mieście Oleśnica (od dnia 01.01.2020r)
Harmonogram odbioru odpadów z terenu zabudowy wielorodzinnej w mieście Oleśnica (od dnia 01.01.2020r)
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Oleśnica (01.01-31.03.2020r)
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Oleśnica (01.04-31.12.2020r)

Wnioski:
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych – odpady zmieszane
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych – odpady segregowane
Wniosek o zmianę warunków umowy na wywóz nieczystości stałych
Wniosek o rozwiązanie umowy na wywóz nieczystości stałych
Wniosek o przyjęcie odpadów na PSZOK
Zgłoszenie utraty pojemnika
Wniosek o wymianę zniszczonego pojemnika na nowy
Zlecenie dodatkowego wywozu odpadów
Zlecenie wynajęcia kontenera na odpady
Zlecenie big bag

Pozostałe:
Regulamin świadczenia usług
Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych
Oświadczenia o braku wpisu do Bazy Danych Odpadowych (BDO)

MGK Spółka z o.o.