Zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług przez Zakład Oczyszczania Miasta

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na terenie miasta Oleśnica usługa realizowana jest z:
– pojemników o pojemności: 60L, 110L, 240L, 1100L,
– kontenerów typu KP3,5, KP7, KP9 i KP11,
– worków na gruz typu Big-Bag o pojemności 0,9 m3,
– dodatkowych worków do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 80L z opłaconą z góry usługą wywozu odpadów (wyłącznie przy podpisanej umowie na wywóz odpadów z pojemników),
Na terenie gminy Oleśnica usługa realizowana jest z:
– pojemników o pojemności: 110L, 240L, 1100L,
– kontenerów typu KP3,5, KP7.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na terenie miasta i gminy Oleśnica usługa jest wykonywana przez 2 szt. pojazdów asenizacyjnych o pojemności 7,0 m3 i 10 m3.
3. Przyjęcie odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Smolnej
Na składowisko odpadów w Smolnej przyjmowane są tylko odpady z terenu miasta i gminy Oleśnica.
4. Mechaniczne zamiatanie ulic i placów oraz polewanie
Usługę mechanicznego zamiatania ulic i placów realizujemy przy pomocy trzech zamiatarek:
– ZM 260 na podwoziu RENAULT Midliner 150
– HOFFMANS 414
– CHALLENGER na podwoziu ISUZU
Usługę polewania ulic realizujemy przy pomocy polewarki o pojemności 7,0 m3 na podwoziu Liaz.
5. Segregacja odpadów
Selektywną zbiórką odpadów są objęte następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte tonery, zużyte opony oraz przeterminowane leki.
Usługę zbiórki surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) realizujemy przy pomocy 2 szt. pojazdów z zabudową bramową oraz 1 szt. pojazdu z zabudową hakową, wyposażonym dodatkowo w przyczepę do transportu kontenerów typu KP32. Wszystkie pojazdy są wyposażone w żurawie, z funkcją opróżniania pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. Surowce wtórne są gromadzone w pojemnikach rozstawionych na terenie miasta i gminy Oleśnica.
Dodatkowo na terenie miasta Oleśnicy w zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość skorzystania z worków 80/120L do gromadzenia szkła i tworzyw sztucznych. Jest to usługa płatna zgodnie z CENNIKIEM.
Zużyte baterie można oddać w palcówkach szkolno-wychowawczych, urzędach i MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmujemy od osób prywatnych na terenie siedziby MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy oraz na terenie składowiska odpadów w Smolnej.
Zużyte tonery oraz zużyte opony przyjmujemy od osób prywatnych z terenu miasta Oleśnica, na terenie siedziby MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy.
Przeterminowane leki można oddać w 16 aptekach na terenie miasta Oleśnica.

MGK Spółka z o.o.