Jakość Wody Wodociągowej

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DYSTRUBUCJI WODY

     Miasto Oleśnica zaopatrywane jest w wodę z dwunastu studzien ujmujących wody podziemne, znajdujących się w Boguszycach (2), Smardzowie (5), Dąbrowej (1) i Oleśnicy (4). W każdym z tych przypadków ujmowana jest woda z utworów czwartorzędowych. Wodę w Oleśnicy uzdatniają 3 stacje na terenie miasta: przy ul. Brzozowej, ul. Dobroszyckiej i ul. Ciepłej. Wodociąg oleśnicki zasilany jest ze 4 zbiorników retencyjnych wody: 2 × 2000 m3 (SUW Dobroszycka), 425 m3 (SUW Brzozowa) i 350 m3 (wieża ciśnień). Długość sieci wodociągowej wynosi 105,1 km (w tym 94,4 km sieci rozdzielczej i 10,7 km sieci magistralnej).

    Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaopatruje w wodę całe miasto Oleśnica oraz w niewielkim zakresie Gminę Oleśnicę (m. Bystre, Spalice, Nieciszów). Dobowa produkcja wody w mieście wynosi ok. 5400 m3/d (2014 r.), z czego ok. 64 % produkuje SUW przy ul. Dobroszyckiej, 26 % – SUW przy ul. Brzozowej, 10 % – SUW przy ul. Ciepłej.

JAKOŚĆ WODY

     Woda surowa ujmowana ze wszystkich studzien głębinowych (utwory trzecio- i czwartorzędowe) nie spełnia wymogów stawianych wodzie do picia, przeważnie wykazuje ponadnormatywną ilość związków żelaza i manganu, oraz przekroczony wskaźnik mętności. Posiada zasadowy odczyn i jest średnio zmineralizowana. Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń. Najistotniejszym zagadnieniem dla miasta Oleśnicy z punktu widzenia ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczenia wody na zdrowie mieszkańców i stan sieci wodociągowej jest usuwanie z niej przede wszystkim związków żelaza i manganu. Technologia uzdatniania wód podziemnych obejmuje następujące procesy: napowietrzanie, filtrację na filtrach otwartych lub ciśnieniowych (o złożach piaskowych, chalcedonitowym lub katalitycznych) oraz dezynfekcję podchlorynem sodu. Warto zwrócić uwagę na ciekawe i nowatorskie rozwiązanie techniczne zastosowane na największej SUW przy ul. Dobroszyckiej, gdzie uzdatnianie wody realizowane jest na filtrach szwedzkiej produkcji o nazwie DynaSand, w których filtracja wody i płukanie złoża filtracyjnego przebiegają jednocześnie (nie występują przerwy w pracy filtrów).

     Do wody dostarczanej ze stacji przy ul. Ciepłej dodatkowo dawkowany jest preparat fosforanowy o nazwie SeaQuest, mający przeciwdziałać zjawisku odkładania się wewnątrz przewodów wodociągowych związków żelaza i manganu, chronić rurociągi przed korozją i powstawaniem obrostów biologicznych oraz wpływać na poprawę jakości wody trafiającej do odbiorców.

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ WTŁOCZONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (MONITORING KONTROLNY)

Jakość wody uzdatnionej w Oleśnicy – monitoring kontrolny

Twardość wody wodociągowej

WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ WTŁOCZONEJ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (MONITORING PRZEGLĄDOWY)

SUW ul. Dobroszycka – monitoring przeglądowy

SUW ul. Brzozowa – monitoring przeglądowy

SUW ul. Ciepła – monitoring przeglądowy

     Woda uzdatniona poddawana jest systematycznie analizie (monitoringowi) dokonywanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Częstotliwość poboru prób wody do badań, zakres parametrów monitoringu oraz normy jakości określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

MGK Spółka z o.o.