Zakres działalności i świadczenia usług

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

1. Pobór, produkcja i dystrybucja wody
Miasto Oleśnica zaopatrywane jest w wodę z dwunastu studzien ujmujących wody podziemne, znajdujących się w Boguszycach (2), Smardzowie (5), Dąbrowej (1) i Oleśnicy (4). Głębokość studni wynosi od 28 m do 170 m.
Wodę na potrzeby naszego miasta uzdatniają 3 stacje: przy ul. Brzozowej, ul. Dobroszyckiej i ul. Ciepłej. Wodociąg oleśnicki zasilany jest ze 4 zbiorników retencyjnych wody: 2 × 2000 m3 (SUW Dobroszycka), 425 m3 (SUW Brzozowa) i 350 m3 (wieża ciśnień). Długość sieci wodociągowej wynosi 106,5 km (w tym 95,8 km sieci rozdzielczej i 10,7 km sieci magistralnej).

2. Odbiór ścieków
Ścieki sanitarne odprowadzane są w większości kanałami grawitacyjnymi o średnicy od DN 150 do DN 1200 na wlocie do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 8 czynnych przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej. Długość kanalizacji sanitarnej wynosi 86,6 km (w tym 82,7 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 3,9 km kanalizacji tłocznej).
W chwili obecnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie zajmuje się eksploatacją kanalizacji deszczowej. Utrzymanie wpustów ulicznych leży w gestii zarządców dróg oraz właścicieli terenu, na których się one znajdują.

3. Obsługa techniczna sieci i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej
Ekipa wodociągowo-kanalizacyjna – pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji każdego wykonują:
 a) Bieżąca kontrole i naprawy sieci wodociągowej na terenie miasta:
  – usuwanie awarii na rurociągach magistralnych, rozdzielczych i przyłączach wodociągowych
  – eksploatacja i kontrola hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta
  – wymiany armatury wodociągowej (zasuwy, hydranty przeciwpożarowe) oraz wodomierzy i przepływomierzy u odbiorców
 b) Bieżące kontrole i konserwacje kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Oleśnicy realizowane są przy pomocy dwóch pojazdów specjalistycznych do ciśnieniowego czyszczenia kanałów z funkcją odsysania osadów
 c) Kontrole podłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 d) Prace związane z utrzymaniem w należytym stanie ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody

4. Obsługa klienta
Do kompetencji pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji należy m.in.:
 a) Załatwianie formalności związanych z podłączeniem nowych i istniejących obiektów do sieci wod-kan, w szczególności:
  – określanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
  – uzgadnianie dokumentacji projektowej technicznej
 b) Dokonywanie przeglądów technicznych nowowybudowanych sieci i przyłączy wod-kan
 c) Dokonywanie kontroli przebiegów, podłączeń instalacji wod-kan oraz przeglądów montażu wodomierzy
 d) Dokonywanie odczytów wodomierzy mające na celu bieżącą kontrolę ich wskazań oraz prawidłowe rozliczenie zużycia za rzeczywistą ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Podstawową działalność naszego zakładu stanowią dwie usługi:
  – zaopatrzenie w wodę
  – odprowadzanie ścieków sanitarnych
świadczone na terenie miasta Oleśnicy oraz w niewielkim zakresie w m. Bystre, Spalice, Nieciszów i Smardzów.
Pozostałe usługi dotyczą:
  – wynajmu sprzętu i pojazdów należących do ZWiK
  – czynności eksploatacyjnych i kontrolnych związanych z obsługą istniejących instalacji wod-kan
  – czynności kontrolnych i formalnych związanych z podłączeniem nowych obiektów do sieci wod-kan i zostały wyszczególnione w Cenniku usług pozostałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

MGK Spółka z o.o.